☰

Kad ziņot par incidentu

IT Drošības likuma regulētā tiesību subjekta veids

Jebkurš IT drošības incidents, kura rezultātā tiek apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte, pieejamība vai konfidencialitāte.

IT drošības incidents, kuram ir būtiska ietekme* uz pamatpakalpojuma nepārtrauktību vai digitālā pakalpojuma sniegšanu

IT drošības incidents, kuram ir būtiska ietekme* uz elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojuma nepārtrauktību

Valsts un pašvaldību iestāde

informē par notikušo CERT.LV (ITDL 6.panta otrā daļa)

- -

IT kritiskās infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (valsts/ pašvaldības institūcija vai privāto tiesību juridiskā persona)

informē par notikušo CERT.LV (ITDL 6.panta otrā daļa)

- -

Pamatpakalpojuma sniedzējs (valsts/ pašvaldības institūcija vai privāto tiesību juridiskā persona)

-

4h laikā pēc tam, kad konstatēts drošības incidents, informē CERT.LV; 10 darba dienu laikā pēc incidenta iesniedz galaziņojumu (ITDL 6.panta divi prim daļa)

-
Digitālā pakalpojuma sniedzējs (privāto tiesību juridiskā persona) - 4h laikā pēc tam, kad konstatēts drošības incidents, informē CERT.LV; 10 darba dienu laikā pēc incidenta iesniedz galaziņojumu (ITDL 6.panta divi prim daļa) -
Elektronisko sakaru komersants - - informē CERT.LV (ITDL 9.panta pirmās daļas 2) punkts)
Privāto tiesību juridiskā persona var pēc savas iniciatīvas informēt par notikušo CERT.LV (ITDL 6.panta trešā daļa)    
 

Informāciju sūta brīvā formā uz e-pastu cert

Informāciju sūta, izmantojot speciālu ziņojuma formu, uz e-pastu cert. Ja e-pastu nav iespējams nosūtīt, informāciju iesniedz, zvanot pa tālruni 67085888

Informāciju sūta uz e-pastu cert

*Būtiskas ietekmes uz pakalpojuma nepārtrauktību novērtēšana

  Dīkstāve
Skartie lietotāji 0 h 1-2 h 2-4 h 4-24 h > 24 h
0        
1-10% (ieskaitot)      
10-15% (ieskaitot)    
≥ 1 lietotājs citā ES valstī    
≥ 15%  
≥ 1 lietotājs, kurš ir lielo uzņēmumu sarakstā
≥ 1/4 no lietotājiem kādā no Latvijas plānošanas reģioniem