☰

CERT.LV pasākumu personas datu apstrādes kārtība

Datu apstrādes pārzinis

1. CERT.LV personas datu apstrādes pārzinis ir:

Nosaukums Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas numurs 381013
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90002111761
Adrese Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija
Tālruņa numurs +371 67085888
E-pasta adrese cert, cert

Datu aizsardzības speciālists

2. CERT.LV personas datu aizsardzības speciālists – tel.nr. +371 67085888, e-pasts cert

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

3. CERT.LV pasākumi (lekcijas, semināri, konferences) tiek organizēti, pamatojoties uz „Informācijas tehnoloģiju drošības likuma” 5.panta pirmās daļas 4.punktu.

4. Pasākuma dalībnieka datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu pasākuma norisi, pasākuma publicitāti, kā arī nodrošinātu pasākuma izdevumu attaisnošanu („Informācijas tehnoloģiju drošības likuma” 8.panta trešās daļas 3.punkts un likuma ”Par grāmatvedību” 7. pants).

5. Pasākuma apmeklētājs, reģistrējoties pasākumam, apstiprina, ka ir informēts un piekrīt, ka CERT.LV apstrādā pasākuma apmeklētāja personas datus – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, IP adresi, parakstu – ar mērķi:
   5.1. reģistrēt apmeklētāja dalību pasākumā;
   5.2. identificēt apmeklētāju kā reģistrēto dalībnieku;
   5.3. atzīmēt apmeklētāju un apmeklētāja pārstāvētās iestādes dalību pasākumā atbilstoši "Informācijas tehnoloģiju drošības likuma" 8.panta trešās daļas 3.punktam;
   5.4. izsūtīt apmeklētājam apliecinājuma dokumentu par dalību pasākumā;
   5.5. nodrošināt pasākuma izdevumu attaisnošanu atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7. pantam.

6. Pasākuma norises vietā tiks veikta fotografēšana, filmēšana. Tiešraide un video ieraksts būs pieejami www.cert.lv, https://www.facebook.com/certlv, https://www.youtube.com/user/CERTLV, bet fotogrāfijas tiks izmantotas ar pasākuma publicitāti saistītās aktivitātēs masu informācijas līdzekļos, CERT.LV sociālo tīklu kontos tīmekļa vietnēs Facebook un Twitter.

7. Nepiekrītot augstāk minēto personas datu apstrādei, nav iespējams apmeklēt CERT.LV organizēto pasākumu klātienē, bet CERT.LV sniedz iespēju to vērot tiešsaistē vietnē www.cert.lv.

8. Ja, reģistrējoties pasākumam, esat atzīmējis/-usi lauku “Vēlos saņemt informāciju par nākamajiem pasākumiem”, tad uz Jūsu e-pastu nosūtīsim informāciju par nākamajiem pasākumiem. Atsaukt savu piekrišanu iespējams, rakstot uz kursi

Iespējamie datu saņēmēji

9. CERT.LV ir tiesības izpaust personas datus:
   9.1. ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un CERT.LV ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.
   9.2. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
   9.3. ja datu subjekts ir piekritis personas datu nodošanai citam apstrādātājam.

10. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par Jums, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

11. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī tos atjaunot klātienē vai sūtot pieprasījumu uz e-pastu cert vai pasta adresi Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija. CERT.LV datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija un autorizācija.

12. Jums ir tiesības saņemt CERT.LV rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

13. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums līdz pasākuma norises dienai atjaunot datus, ziņojot CERT.LV par nepieciešamajām izmaiņām.

14. Ja Jūs esat reģistrējies pasākumam un iebilstat pret reģistrācijas formā norādīto personas datu apstrādi, CERT.LV pēc Jūsu pieprasījuma dzēš Jūsu datus no pasākuma dalībnieku saraksta un Jūsu vieta tiek piedāvāta nākamajam interesentam.

15. Ja vēlaties dzēst savus datus vai atsaukt savu piekrišanu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pastu: kursi. Pirms pieprasījuma izpildes CERT.LV identificē Jūs un tikai tad veic izmaiņas.

Datu glabāšanas ilgums

16. Pasākuma apliecinājums elektroniski tiek glabāts 1 gadu, bet pasākuma pieteikuma dati un atzīme par apmeklējumu, tiek glabāti 5 gadus, lai nodrošinātu pierādījumu „Informācijas tehnoloģiju drošības likuma” 8.panta trešās daļas 3.punktā noteiktās prasības izpildei.

17. Pasākuma apmeklētāju reģistrācijas lapas saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 10.pantu tiek glabātas 5 gadus un iznīcinātas arhīva normatīvos noteiktajā kārtībā.

18. Ja pasākuma pieteikumā esat norādījis/-usi, ka vēlaties saņemt uz e-pastu informāciju par nākamo pasākumu, šāda informācija tiks sūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz brīdim, kad piekrišana tiks atsaukta, rakstot uz kursi. Dati par informācijas saņemšanu tiek glabāti kopā ar pasākuma pieteikumu.

19. Semināra videoieraksti tiek glabāti līdz brīdim, kamēr seminārā apskatītās tēmas ir aktuālas un piemērojamas informācijas tehnoloģiju drošības uzlabošanai. CERT.LV ik gadu novērtē semināra ierakstu aktualitāti un saglabāšanas nepieciešamību.

20. Pēc semināra tiek atlasītas atsevišķas fotogrāfijas, kas tiek izmantotas publicitātei masu informācijas līdzekļos, CERT.LV interneta vietnē un sociālo tīklu profilos, šīs fotogrāfijas tiek glabātas 5 gadus. Pārējās fotogrāfijas tiek dzēstas pēc 1 gada.

Sūdzības iesniegšana

21. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.