☰

Normatīvais regulējums

2011.gada 1.februārī ir stājies spēkā Informācijas tehnoloģiju drošības likums.

Informācijas tehnoloģiju drošības likuma

  • 9.panta 1.punkts nosaka, ka elektronisko sakaru komersantiem ir jānodrošina sakaru tīkla integritāte, tādējādi panākot pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, kā arī jāsastāda  rīcības plāns elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, tajā norādot tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuru mērķis ir pārvarēt tīkla un pakalpojumu sniegšanas drošības apdraudējumus, kā arī kārtību, kā elektronisko sakaru komersants sadarbojas ar Drošības incidentu novēršanas institūciju.
  • 9.panta 2.punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka rīcības plānā elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroles kārtību un kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam.


Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.327 „Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroli un kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam”.

  • III sadaļa nosaka kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam.

CERT.LV rekomendē elektronisko sakaru komersantiem informēt savus klientus par šiem noteikumiem, kā arī ietvert līgumos punktu, kas atbrīvo komersantu no soda sankcijām atslēgšanas gadījumā, ja to ir pieprasījis CERT.LV.


Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra noteikumi Nr.94 "Publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasības" -  nosaka publisko elektronisko sakaru tīklu un tajos izmantoto iekārtu, programmatūru un ārpakalpojumu drošības prasības, kā arī kompetentās iestādes, kas uzrauga publisko elektronisko sakaru tīklu drošības prasību piemērošanu, un to funkcijas uzraudzības jomā.